Skip to content

Privatlivs- og cookiespolitik

Behandling af dine oplysninger

Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Psykolog Rikke Sophie Bak indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min behandling af dig
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Afregningsformål
 • Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.

 • Journalisering: TerapeutBooking, Kbh. S.
 • Sikker og krypteret mail: RMail, Danastar, Hellerup.
 • Fakturering: Visma / E-conomic, Kbh. V.
 • Bogholderfirma: Freelance Bogholderiet, Harlev.

Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe jeg har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordnet optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig.

Adresseoplysninger på klinikken:

Psykolog Rikke Sophie Bak    

Ole Rømers Gade 42, st.

8000 Aarhus C

Danmark

Tlf. + 45 31 69 39 01

E-mail: kontakt@rikkebak.dk

Dato: 21.06.21

Cookies

Hvad er cookies? 

En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer for at kunne genkende computeren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websitet. 

En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Hvad vi cookies til? 

Vi bruger cookies til at indsamle oplysninger om: 

 • Hvor ofte du besøger hjemmesiden 
 • Kommer du til hjemmesiden fra et link eller en søgning
 • Hvor længe du er på hjemmesiden pr besøg
 • Hvilke sider på hjemmeside, har du besøgt 
 • Hvilken browser type og version, du bruger
 • Hvilken skærmopløsning, du har 
 • Hvilken devices du bruger til at se hjemmesiden, eks. Pc eller smartphone
 • Hvilken landsdel eller by du befinder dig i
 • Hvor mange klik vores SEO-optimering genererer

Der gemmes ingen personlige oplysninger. Din session(besøg) på hjemmesiden bliver kun registreret med et fortløbende nummer i systemet.

Formålet med brugen af cookies er at vi gerne vil gøre vores hjemmeside mere brugervenlig og rette eventuelle uhensigtsmæssigheder. Derfor opfordrer vi dig til at acceptere de cookies, vores hjemmeside anvender, så vi kan forbedre din og andre brugeres oplevelse af sitet.

Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover

Vi håber, at du vil tillade de cookies, vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet.

Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra dette website, skal du, under internetindstillinger i din browser, vælge avancerede cookie indstillinger, og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.  

Hvordan fjerner eller undgår du cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr.
Hvis du bruger almindelig PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]

Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, alt efter hvilken browser du bruger, benytte dig af disse fremgangsmåder:

Firefox
For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> fjerne individuelle cookies eller rydde din historik.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> i rullemenuen under historik vælge “bruge tilpassede indstillinger for historik” -> sætte flueben i “Brug altid privat Browsing-tilstand” og fjern fluebenet i “Accepter cookies fra sider”.

Internet Explorer
For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Fanen Generelt -> Tryk på knappen Slet -> Cookies-> Slet.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Beskyttelse af personlige oplysninger -> Tag slideren og ryk den i top. Så blokerer du for alle cookies. -> Klik OK.

Google Chrome
For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Værktøjer -> Slet browsingdata -> Slet cookies og andre webstedsdata -> Ryd browsingdata.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Vis avancerede indstillinger -> Indstillinger for indhold -> Klik på “Bloker altid websites for at lagre data” og sæt flueben i “Bloker tredjepartscookies og websitedata” -> Ok

Safari
For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Tryk på knappen “Vis cookies”. Her kan du enten slette cookies fra et enkelt domæne eller fjerne alle cookies.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Under “Accepter cookies” skal du vælge “aldrig”.

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Denne information skal stemme overens med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

Privacy and cookies policy

Processing your personal data

In connection with the psychology therapy I am giving you, as the data controller I have a duty to collect and process personal data about you, cf the Act on Psychologists and the Executive Order on Organized Records for Psychologists, both for Denmark.

This privacy policy details how I use and in some cases disclose your personal data in this connection.

Types of data

Psychologist Rikke Sophie Bak collects and processes the following personal data about you (to the extent this is specifically relevant for you):

Standard categories of personal data:

 • Name, address, email address, if relevant, telephone number, social security number (CPR no.), data about family and social relationships, work relationships and education.

Special categories of personal data (“sensitive personal data”):

 • Health data

Objectives

I will process your personal data for the following purposes:

 • The therapy I give to you
 • Preparing forms for use by government authorities, insurance companies etc.
 • Communication with other health care professionals, doctors or hospitals/clinics
 • Reporting to clinical quality databases
 • Invoicing
 • Compliance with our obligation under applicable legislation, including the EU General Data Protection Regulation, the Danish Data Protection Act and other relevant health legislation such as
  • Documentation duty
  • Compliance with basic principles for the processing of personal data and legal basis for the processing
  • Implementation and maintenance of technical and organisational security measures, including, but not limited to, preventing unauthorised access to systems and data, preventing receipt or distribution of malicious code, stopping denial-of-service attacks, and damaging computer systems and electronic communications systems.
  • Examining suspicions or knowledge of security violations and reporting to individuals and government authorities
  • Handling of enquiries and complaints from data subjects and others
  • Handling of inspections and enquiries from supervisory authorities
  • Handling of disputes with data subjects and third parties
  • Statistical surveys and scientific research

 Voluntary data submission

When I collection personal data directly from you, you provide it to me on a voluntary basis. You are under no obligation to provide me with your personal data. Not providing me with your personal would mean that I would not be able to fulfil the objectives set out above, including not being able to provide therapy to you.

Disclosing personal data

To the extent it is necessary for the purpose of your personal therapy, your personal data will be disclosed and shared with the following third parties:

 • Data may be disclosed to other health care professionals if necessary for an on-going therapeutic procedure.
 • Data will be disclosed to the Danish Clinical Quality Program– National Clinical Registries (RKKP), the Danish Patient Safety Authority (Styrelsen for Patientsikkerhed), the Danish Supervisory Board of Psychological Practice (Psykolognævnet), the Labour Market Insurance, to this extent this is required by current legislation.
 • As a client, you have the right to access your own data (right of access).
 • When reporting data for the purpose of invoicing patient treatment, the data is given to the regional invoicing centres.
 • Reporting to clinical quality databases.
 • In other instances, subject to your consent, data can be disclosed to insurance companies.

The collection, processing and disclosure of your personal data is based on the following legal basis:

 • For use in standard client therapy, standard personal data is collected, processed and disclosed pursuant to Article 6(1)(c) and (d) of the General Data Protection Regulation (GDPR), whereas sensitive personal data i processed and disclosed pursuant to Article 9(2)(c) and (h) of this Regulation.
 • In addition to this, I am under an obligation to process various personal data about you in connection with ordinary client therapy pursuant to the Act on Psychologists and the Executive Order on Organized Records for Psychologists, both for Denmark.
 • Your personal data will only be disclosed to insurance companies with your prior consent, cf Articles 6(1)(a) and 9(2)(a) of the GDPR.

Withdrawal of consent 

If the processing of your personal data requires your consent, you have the right to withdraw your consent. Withdrawal of your consent will not affect the therapy given to you prior to your withdrawal of your consent, including disclosure depending on your consent.

Using data processors

Your personal data will be processed and stored with my data processors who will store it on behalf of me and according to my instructions. I currently make use of the following data processors:

 • Filing: TerapeutBooking, Copenhagen S, Denmark.
 • Secure and encrypted email: RMail, Danastar, Hellerup, Denmark.
 • Invoicing: Visma/E-conomic, Copenhagen V, Denmark .
 • Bookkeeping: Freelance Bogholderiet, Harlev, Denmark.

 Delete and storage policy

I will store your personal data for as long as I need it to fulfil the above objectives.  However, pursuant to section 15 of the Danish Executive Order on Record Keeping I have a duty to keep it for minimum five years after the last entry in your file. Situations might arise where I have to store your personal data for an extended period of time, for example in connection with a complaint or an issue with damages. In the event your data will be stored until the matter is eventually resolved.

Your rights as a data subject

Subject to the limitations provided by law, you have certain rights, including the right to access your personal data, the right to have incorrect data rectified, the right to have data deleted, the right to restricted processing, the right to data portability, the right to make objections against the processing of personal data, including automated, individual decision-making (profiling).

As regards deletion (erasure), this right is modified by the Danish Executive Order on the Duty of Psychologists to Keep Orderly Records according to which deletions cannot be made in patient records, only rectifications, additions.

You also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority, including the Danish Data Protection Agency.

Contact

Please do not hesitate to contact me with any queries concerning the processing of your personal data or how to use your rights:

Clinic’s address:

Psychologist Rikke Sophie Bak                  

Ole Rømers Gade 42, ground floor

DK-8000 Aarhus C

Denmark

Tel. +45 + 45 45 31 69 01

E-mail: kontakt@rikkebak.dk

Date: 21/06/2021

Cookies

What are cookies? 

A cookie is a small data file which websites store on the user’s computer to be able to recognize that computer. As an example, cookies can be used to generate statistics of how a website is used by its visitors. 

A cookie is a passive file and is unable to collect data from the user’s computer, spread computer virus or other damaging programs.

What do we use cookies for? 

We use cookies to collect information about: 

 • How often you visit the website 
 • Do you reach the website via a link or a search
 • How much time do you spend on the website per visit
 • Which pages of the website did you visit 
 • Which browser type and version do you use
 • What resolution is the screen you are using 
 • Which devices do you use to view the website, for example PC or smartphone
 • Which part of the country or which city are located in
 • How many clicks do our SEO optimization generate

No personal data is stored. Your session (visit) to the website will be registered only as a consecutive number in the system.

The purpose of using cookies is that we would like to improve the user-friendliness of our website and modify potentially inexpedient aspects. With this in mind, we kindly ask you to accept the cookies used by our website, with the intention to improve the user experience of this website for you and others.

How to delete cookies and reject them in future

We hope that you will accept the cookies we use since they help us improve the website.

Should you then wish not to receive cookies from this website, you need to add this domain to the list of websites you wish to block cookies from.  

How to remove or avoid cookies?

The steps you have to take to delete or avoid cookies from being downloaded to your IT system, depends on your specific browser.

It is mandatory for all Danish website to provide information the cookies placed on the user’s IT devices. The information must comply with the Danish Executive Order on Requirements to Data and Consent when Storing and Accessing Data in the End User’s Terminal Devices (for short known as the Cookie Order).

da_DKDanish